Do sprzedania Autosan A0909L

9 sierpnia 2019 10:00:15

  Gmina Stryszów ogłosiła przetarg ofertowy na sprzedaż autobusu Autosan A0909L, rocznik 2010.

  

Do sprzedania Autosan A0909L

  Wójt Gminy Stryszów zaprasza do składania ofert w przetargu ofertowym na sprzedaż autobusu marki Autosan model A0909L.

1. Nazwa i siedziba Sprzedającego:

Gmina Stryszów z siedzibą Stryszów nr 149, 34-146 Stryszów

tel. 33879 74 12, 33879 77 44, fax33879 74 23

e-mail.: 

  

2. Przedmiot sprzedaży: 

2.1. Dane pojazdu : 

Marka : Autosan 

Model : A0909 L.01 E5 13.0t 

Wersja : TRAMP 

Rok produkcji : 2010

Rodzaj : Autobus 

Data pierwszej rejestracji : 2010.05.13

Wskazanie drogomierza : 233029 km

Okres eksploatacji pojazdu : 111 miesięcy,

Kolor powłoki lakierowej : niebieska, dwuwarstwowa typu uni,

Dopuszczalna masa całkowita : 13000 kg

Rodzaj autobusu : dalekobieżny 2 drzwiowy 56 osobowy 

Liczba miejsc siedzących : 39

Liczba osi / rodzaj napędu / skrzynia biegów : 2 / 4x2 / manulana

Zawieszenie osi / Rozstaw osi : resory / 4000 mm

Oznaczenie silnika : ISBe 185

Rodzaj silnika : Cummins z zapłonem samoczynnym

Pojemność / Moc silnika : 4462 ccm / 130kW (177KM)

Liczba cylindrów / Układ cylindrów : 4 / rzędowy 

Norma spalin : E5

Paliwo : ON

Długość / Szerokość / Wysokość : 9300 mm / 2500 mm / 2955 mm

2.2. Wyposażenie standardowe :

1. ABS. 2. Fotel kierowcy zawieszony pneumatycznie. 3. Fotele wysokie sztywne. 4. Głośniki. 5. Kolumna kierownicy regulowana. 6. Lusterka zewnętrzne podgrzewane. 7. Nagrzewnice. 8. Ogrzewanie wodne. 9. Osłona dolna silnika. 10. Osłona przeciwsłoneczna przednia. 11. Poręcze poziome. 12. Półki. 13. Przedział do spania. 14. Radioodtwarzacz CD. 15. Tachograf elektroniczny. 16. Wywietrzniki dachowe. 17. Wzmacniacz. 18. Zasłony okienne. 

2.3. Wyposażenie dodatkowe :

1. Adaptacja do przewozów szkolnych. 2. Drzwi tylne sterowane elektropneumatycznie. 3. Klimatyzator 11kW + szyby termoizolacyjne + nawiewy indywidualne. 

2.4. Informacje uzupełniające : 

1. Pojazd sprawny, używany na potrzeby szkoły. 2. Pojazd posiada ważny przegląd techniczny do 21.08.2019r. 3. Pojazd posiada aktualne ubezpieczenie do maja 2020 roku. 

3. Cena wywoławcza pojazdu:

139.605,00 zł słownie : sto trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset pięć złotych 00/100

(w tym podatek Vat 23%) 

4. Miejsce i termin, w którym można dokonać oględzin pojazdu : 

Oględzin autobusu można dokonać na terenie obiektu sportowego LKS Chełm w Stryszowie do dnia 20 sierpnia 2019 roku. Termin należy ustalić telefonicznie, w godzinach pracy Urzędu, pod nr 33879 74 12 w. 120. Osoba do kontaktu : Krzysztof Cichoń. 

5. Warunki przystąpienia do przetargu. 

5.1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10.000,00 zł. (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Gminy Stryszów – Bank Spółdzielczy w Kalwarii Zebrzydowskiej Nr 15 8119 0001 0019 4969 2000 0040 z adnotacją „WADIUM”, w terminie do 20 sierpnia 2019 roku do godz. 1015.

Do oferty należy załączyć kserokopię dokumentu przelewu potwierdzonego za zgodność z oryginałem. Kwota wadium musi znaleźć się na ww. rachunku bankowym przed upływem terminu składania ofert.

5.2. Wadium złożone przez Oferenta, którego oferta zostanie wybrana zaliczone zostanie na poczet ceny. 

5.3. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy Oferent, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy kupna - sprzedaży.

5.4. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na formularzu stanowiącym załącznik nr 1.

6. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

6.1. Ofertę należy umieścić w kopercie zaadresowanej następująco: Gmina Stryszów,34-146 Stryszów 149 oraz opisanej: „Oferta w przetargu na sprzedaż autobusu marki Autosan model A0909L” oraz „Nie otwierać przed godziną 1030dnia 20.08.2019r.".Kopertę należy oznaczyć nazwą i adresem siedziby Oferenta.

6.2. Oferty należy składać w terminie do dnia 20 sierpnia 2019 r. do godz. 1015w siedzibie Sprzedającego pod adresem 34-146 Stryszów 149 - dziennik podawczy. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

6.3. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 20 sierpnia 2019 r. o godz. 1030 w Urzędzie Gminy Stryszów, pok. nr 16 - sala sesyjna, I piętro.

6.4. Termin związania ofertą - 30 dni od upływu terminu składania ofert.

6.5. W przypadku złożenia równorzędnych ofert zawierających najwyższą cenę, Oferenci, którzy je złożyli, zostaną wezwani do złożenia ofert dodatkowych. Sprzedający wybierze ofertę zawierającą najwyższą cenę.

7. Informacje dodatkowe.

  1. Uprawnionym do kontaktu w zakresie postępowania przetargowego jest Krzysztof Cichoń w godzinach pracy Urzędu, nr telefonu 33879 74 12 w. 120.
  2. Z wybranym Oferentem zostanie zawarta umowa kupna – sprzedaży wg. załączonego wzoru – zał. nr 2.
  3. Nabywca zobowiązany będzie zapłacić cenę nabycia samochodu przelewem na rachunek bankowy Gminy Stryszów - Bank Spółdzielczy w Kalwarii Zebrzydowskiej Nr 49 8119 0001 0019 4969 2000 0010 w terminie do 7 dni po wyborze jego oferty jako najkorzystniejszej. Wpłacone środki finansowe muszą znaleźć się na ww. rachunku bankowym w tym terminie.
  4. W przypadku niewpłacenia oferowanej kwoty w terminie, o którym mowa w pkt. 3, Sprzedający zastrzega możliwość odstąpienia od zawarcia umowy.
  5. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi protokołem zdawczo - odbiorczym niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia i podpisaniu umowy kupna-sprzedaży.
  6. Wszystkie koszty związane z nabyciem przedmiotu sprzedaży ponosi w całości Nabywca.
  7. Sprzedający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania przetargowego bez podania przyczyny.

 

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google+Udostępnij na Twitter

Dodaj komentarz

Pamiętaj! W internecie nie jesteś anonimowy.


Odśwież obrazek.

Przepisz tekst z obrazka

Komentarze

Redakcja serwisu Powiatlive.pl nie odpowiada za komentarze zamieszczone pod artykułami i nie utożsamia się z ich treścią. 

    Ostanio dodane